wpeC.jpg (10633 bytes)

MANAGEMENT COMMITTEE MEMBERS (2004-2005)

Office

Name

Contact Number

email address

President

K.H.K. Rangan 6354 0786 rangan@cyberway.com.sg

Vice President

G. Srinivasan 6346 1850 rajlaksh@hotmail.com
  Secretary P.S. Sathiamurthy 6737 8389 sathia@pacific.net.sg
 Asst. Secretary V. Hariharan 6344 7814 hariharan@hhp.com.sg
  Treasurer N. Venkataramanan 6887 4765 natarajan.venkatramanan@db.com
  Asst. Treasurer S. Sundararajan  6463 7740 sundararajan23@hotmail.com
 

 

Committee Members

 R.Venkataramani 6344 2097 adpree@singnet.com.sg
P.S. Ramanathan 6442 7841  abishowa@singnet.com.sg
V.K. Vasudevan 6345 5496 vasuvk@chiyoda.com.sg
G. Ramkumar 6788 4629  mail@ramkumars.net
 S. Radhakrishnan 6467 8451  yesarkay33@yahoo.com
 

Trustees

D. Natarajan

6348 0294

nata@cyberway.com.sg
E. Sukumar

6481 4903

-
R. Shankar

6353 4903

-
 Auditors  R. Narayanamohan

 6256 1433

 P. Sundaram

 6352 8790

Sabha Secretariat

In-charge Phone/Fax email
V. Sivaramakrishnan 6298-8892 siva@smcpl.com
Usha Sivaramakrishnan 6298-8892 usha@smcpl.com

Sabha Purohits

Name Handphone Address
Sri    Ganesa Sastrigal

 Sri Raja Sastrigal 

9146-9473

9062-1549

Blk 42,  Cambridge Road   #08-07    Singapore-210042

Phones:  6297-8134